Regulamin

WSTĘP

Za każdym razem, kiedy w regulaminie używany jest termin Klient lub Zamawiający, oznacza to podmiot, w tym przedsiębiorstwo, organizację, instytucję i każdy inny podmiot nie będący klientem indywidualnym, konsumentem. Firma KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ jest właścicielem portalu yoopure.com. Firma świadczy swoje usługi w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9-17.

1. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży oraz współpracy między firmą KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ a zamawiającymi usługi poligraficzne i reklamowe. Wymienione niżej warunki stanowią integralną i wiążącą część każdej zawartej z firmą Krzysztof Aleksandrowicz umowy kupna-sprzedaży. Zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacja stanowią warunek konieczny do złożenia przez Klienta Zamówienia w firmie KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ. Zapisy regulaminu przy składaniu zamówienia traktowane są jako znane i akceptowane. Zmiany zasad na indywidualne są negocjowane i uzgadniane osobno, wymagają dodatkowej formy pisemnej.

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY

2. Aby rozpoczęć współpracę należy wysłać ZAPYTANIE OFERTOWE, które można złożyć za pośrednictwem formularza zapytania ofertowego dostępnego na stronie www.yoopure.com, poczty elektronicznej, telefonu lub poprzez kontakt bezpośredni. Jeśli nie jest używany formularz ze strony www to zapytanie powinno zawierać: dokładny opis produktu / usługi (z podaniem asortymentu, ilości towaru, wielkości i kolorystyki grafiki) oraz termin wykonania. Zapytanie powinno zawierać Imię i Nazwisko, nazwę podmiotu, NIP, kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.

3. Każdorazowo po wpłynięciu zapytania ofertowego firma KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ przygotowuje i wysyła OFERTĘ CENOWĄ.

4. W przypadku akceptacji oferty cenowej, Zamawiający jest zobowiązany do złożenia ZAMÓWIENIA w firmie KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ. Zamówienie musi być dokonane w formie pisemnej za pośrednictwem maila. Złożenie zamówienia drogą mailową każdorazowo wymaga wskazania numeru oferty.

5. Każde przesłane zamówienie zostanie potwierdzone przez firmę KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ do dwóch dni roboczych. Od następnego dnia roboczego liczy się termin realizacji zamówienia.

OBOWIĄZKI

6. Po złożeniu zamówienia oraz po jego akceptacji nie można zamówienia anulować.

7. Składając zamówienie Klient zobowiązuje się do odbioru towaru. Złożenie zamówienia wiążę się z upoważnieniem firmy KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ do wystawienia faktury VAT bez podpisu zamawiającego.

8. Składając zamówienie Zamawiający oświadcza, że posiada prawa do druku, powielania oraz przetwarzania dostarczonych materiałów. Odpowiedzialność prawna, finansowa i każda inna odpowiedzialność z tytułu wad prawnych wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, utworów, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich spoczywa na Zamawiającym.

ROZLICZENIA

9. W chwili wysłania przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ, które zostanie zapłacone gotówką kurierowi przy dostawie, przedpłatą lub przelewem. Chyba że ustalono inaczej.

10. W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez firmę KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ przy realizacji tego zamówienia.

11. W przypadku przekroczenia terminu płatności firma KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ ma prawo naliczania odsetek za zwłokę i obciążenia płatnika kosztami upomnień.

12. Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością firmy KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ, do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ

13. Firma Krzysztof Aleksandrowicz, zastrzega sobie prawo do wyboru techniki druku, zdobienia wg najlepszej wiedzy firmy pozwalającej wywiązać się z zamówienia bez powiadamiania o tym Zamawiającego, chyba, że ustalono inaczej.

14. Firma KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ nie gwarantuje 100% powtarzalności kolorów w przypadku wznawiania (ponownego wykonania) zamówienia.

15. W przypadku projektu otrzymanego od Zamawiającego firma KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające ze złego przygotowania projektu. KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji.

16. KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ nie odpowiada za różnice i rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami Klienta a finalnym produktem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony zaakceptowany przez Klienta i zaakceptowany, zaparafowany przez firmę KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ produkt/wzorzec/odbitka próbna wykonana na maszynie, oprogramowaniu oraz mediach przy użyciu których ma zostać wykonany właściwy nakład.

17. Gdy usługa jest wykonywana na materiale powierzonym firmie KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ, firma ponosi odpowiedzialność materialną wyłącznie do kwoty równej wartości wykonanego zlecenia. Firma KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ zastrzega, że wszelkie odcienie barw, kolorów produktów zamieszczone w materiałach internetowych, elektronicznych lub drukowanych udostępnianych przez firmę KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ mogą różnić się od kolorów rzeczywistych produktów. Reklamacje wynikłe z tych różnic nie będą uwzględniane. W przypadku każdego zamówienia jest możliwość uzgodnienia z firmą KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ szczegółów technicznych i naturalnej kolorystyki produktu,

TERMINY, DOSTAWY

18. Termin dostawy zamówionych towarów ustalony z firmą KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ jest terminem przybliżonym i nie należy go traktować jako terminu ostatecznego. Terminy realizacji zamówień mogą być niedotrzymane ze strony firmy KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria). W takim jednak przypadku Zamawiający jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu maksymalnego terminu realizacji.

19. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający, chyba że ustalono inaczej.

REKLAMACJE

20. Reklamacji dotyczy tylko towarów zakwalifikowanych jako uszkodzone lub niezgodne z zamówieniem. W terminie do 7 dni od wpłynięcia reklamacji należy dostarczyć całość reklamowanej pozycji zamówienia na adres firmy KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ. W sytuacji nie dotrzymania terminu reklamacja zostanie odrzucona.

21. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru podczas transportu muszą być zgłoszone w momencie odbioru. Należy wykonać protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i bez zwłoki poinformować firmę KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ, procedura powyższa jest konieczna do uwzględnienia reklamacji. W sytuacji nie dotrzymania powyższej formy reklamacja nie będzie uwzględniona.

22. W przypadku reklamacji dotyczącej jakości towaru należy zwrócić całość reklamowanej partii towaru. Koszty transportu związane z reklamacjami pokrywa firma KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni. Całość korespondencji związanej z procesem reklamacji musi mieć formę pisemną, w tym zgłoszenie reklamacyjne.

23. W sytuacji, gdy dostarczony towar jest niezgodny z potwierdzonym zamówieniem, firma KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ zobowiązana jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów. Wadliwa część zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości dostawy. Zwroty towaru przerobionego, zniszczonego nie są akceptowane.

24. Firma KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które firma KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ nie ponosi winy. W szczególności firma KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia.

25. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzeń zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania mu zamówionego towaru lub przekazania go podmiotowi świadczącemu usługi transportowe.

OCHRONA DANYCH I REKLAMA

26. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie reklamowe wykonanych przez firmę KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ produktów oraz reklamowe wykorzystywanie informacji o wykonaniu na rzecz Zamawiającego zlecenia.

27. Dane teleadresowe Klientów służą wyłącznie do kompleksowej realizacji zleceń oraz do przekazywania Klientom informacji nt. ważnych zmian w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz.1087.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

28. W sytuacji różnić i rozbieżności czy też roszczeń pomiędzy Stronami zobowiązują się one do polubownego, ugodowego rozstrzygnięcia wszelkich sporów na drodze porozumienia. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zapytanie ofertowe

Dane kontaktowe

 

Przedmiot zapytania