Regulamin

§ 1 Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Usługodawca – Administrator Serwisu yoopure.com,
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa
 3. Login – email podany podczas rejestracji,
 4. Profil – miejsce w serwisie, w którym prezentowane są stworzone przez danego Użytkownika projekty w ramach serwisu yoopure.com,
 5. Konto – miejsce w serwisie prowadzone dla Użytkownika przez yoopure.com pod Loginem Użytkownika, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach yoopure.com,
 6. Asortyment – wszelkie produkty dostępne w Kreatorze i serwisie yoopure.com dla Użytkownika bez założonego Konta lub po założeniu Konta zwykłego i zalogowaniu, będące własnością Usługodawcy
 7. Prowizja – fundusze zgromadzone przez użytkownika wewnątrz serwisu yoopure.com, naliczane w zamian za czynności określone w regulaminie,
 8. Kreator – aplikacja umożliwiająca umieszczenie grafiki na produktach.

 

§ 2 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania z Serwisu internetowego yoopure.com dostępnego pod adresem internetowym http://yoopure.com
 2. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
   1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
   2. zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Administratorem Serwisu yoopure.com jest firma Aleksandrowicz Consulting Tymoteusz Aleksandrowicz, ul. Storczykowa 11/12, 30-612 Kraków, adres elektroniczny: biuro@yoopure.com
 4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Serwis świadczy następujące usługi:
  1. Tworzenie Kont przez Użytkowników Serwisu,
  2. Zamieszczanie przez Użytkownika wzorów graficznych i słowno-graficznych które zostają umieszczone na Asortymencie poprzez Kreator produktów, które następnie są oferowane do sprzedaży w Serwisie,
  3. Projekty stworzone przez Użytkownika są także widoczne w Profilu danego Użytkownika,
  4. Zawieranie przez Użytkownika umów sprzedaży produktów dostępnych w Profilach własnych i Profilach innych użytkowników,
  5. Korzystanie z wszelkich aplikacji udostępnionych w ramach serwisu yoopure.com.
 2. Na zasadach określonych w § 9 Użytkownik tworzący produkty z nadrukiem, które następnie są widoczne w Profilu danego Użytkownika uczestniczy w zyskach ze sprzedaży produktów, na których widnieje stworzony przez Użytkownika projekt graficzny.

§ 4 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Przystąpienie do korzystania z Serwisu także bez Rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Rejestracja jest dobrowolna. Jednakże korzystanie z niektórych usług świadczonych przez Serwis jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji.
 5. Użytkownik w celu Rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny pod adresem http://yoopure.com/rejestracja.html poprzez podanie następujących danych:
  1. Imię i nazwisko - będzie widoczne przy stworzonych projektach,
  2. Adresu e-mail - używany później przy logowaniu,
  3. Telefonu,
  4. Hasła do Konta Użytkownika.
  5. Usługodawca może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z serwisu przez Użytkownika od uwiarygodnienia danych Użytkownika wymienionych podczas rejestracji.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. przystępuję do korzystania z Serwisu dobrowolnie,
  2. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  4. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  5. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,
 7. Użytkownik niezarejestrowany może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Użytkownik zarejestrowany może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Użytkownika zarejestrowanego powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego w Koncie Użytkownika. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu.
 9. Usługodawca może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika zarejestrowanego w przypadku, gdy:
  1. Użytkownik, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Serwisie,
  2. Użytkownik zamieszcza w Serwisie treści bezprawne,
  3. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  4. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Serwisu,
  5. Użytkownik nie korzystał ze swojego Konta przez przynajmniej 60 dni.

W przypadku złamania przez Użytkownika któregokolwiek z elementów regulaminu, w szczególności wyżej wymienionych przypadków Użytkownik nie ma prawa ubiegać się o wypłatę prowizji uzbieranych w ramach Konta.

 1. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail.
 2. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

§ 5 Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
  1. dowolną przeglądarkę internetową
  2. aktywny adres e-mail.

§ 6 Zakaz dostarczania przez użytkownika treści bezprawnych

 1. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie przez Użytkownika bezprawnych treści, w szczególności:
  1. naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
  2. naruszających prawa osób trzecich,
  3. obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, nazistowskiej,
  4. treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
  5. treści szykanujących lub naruszających dobre imię osób trzecich,
  6. treści zawierających wizerunek osób, które na rozpowszechnianie swojego wizerunku zgody nie wyraziły.
  7. wzorów do których nie maja praw autorskich

§ 7 Profile

 1. Tworzenie Profilu, o którym mowa w § 3 pkt 1 ppkt c) następuje w sposób automatyczny po stworzeniu pierwszego projektu w Kreatorze produktu, który to zostanie zaakceptowany przez administratorów.
 2. Każdy nowy Profil automatycznie ma status publiczny (widoczny w spisie Profili) i będzie on widoczny pod warunkiem, że w Asortymencie danego Profilu znajdować się będzie przynajmniej jeden produkt zaakceptowany przez administratorów.
 3. W Profilu znajdują się tylko zatwierdzone przez administratorów projekty – administratorzy sprawdzają je tylko pod kontem przydatności w danym momencie w serwisie – dbając o odpowiedni poziom grafik nie wszystkie projekty będą akceptowane, a część zostanie zaakceptowana w odpowiednim momencie (np. tak żeby nie było bardzo dużo grafik dodanych w jednym czasie). Administratorzy nie sprawdzają w momencie akceptacji czy projekt spełnia wszystkie wymagania prawne w szczególności te wymienione w punkcie §6 – Użytkownik dodając projekt potwierdza, że projekt nie łamie żadnych z wymienionych w regulaminie zasad.
 4. Zarejestrowany Użytkownik może wystawić w ramach Profilu nieograniczoną liczbę projektów.
 5. Niezbędne jest wybranie przez Użytkownika przynajmniej jednej kategorii, pod którą będzie wyświetlany dany produkt w Serwisie na liście produktów.
 6. Własny projekt tworzy się wybierając z pośród dostępnego Asortymentu w Kreatorze, naniesienie (uploadowanie) własnego wzoru graficznego i graficzno- słownego na dany produkt, nadanie mu nazwy, opcjonalnie opisu oraz ustalenie ceny, za jaką dany produkt ma być oferowany do sprzedaży w Profilu Użytkownika, poprzez dodanie do ceny bazowej Asortymentu własnej marży. Usługodawca w żaden sposób nie ingeruje, a także ingerować nie będzie w wysokości ustalanych marży. Usługodawca, za wyraźną zgodą Użytkownika zastrzega sobie prawo do zmiany ceny bazowej z ważnych powodów, w szczególności zmiany producenta. Zmiana taka ma wpływ na końcową cenę produktu, ale nie ma żadnego wpływu w wysokość marży.
 7. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania projektów już wcześniej zaakceptowanych.
 8. Usługodawca może usunąć profil użytkownika naruszający postanowienia § 6 niniejszego regulaminu.
 9. Ceny produktów zamieszonych przez Użytkowników zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

§ 8 Produkty i zamówienia

 1. Zamówienia są wykonywane na produktach różnych firm, dobór firmy zależy od Usługodawcy.
 2. Usługodawca zobowiązuje się dobierać produkty, na zasadzie należytej staranności, według jak najlepszej możliwej jakości. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany producentów, a także produktów z ważnych powodów, w szczególności zaprzestania produkcji przez dotychczasowych kontrahentów lub niemożliwość uzyskania od nich zamówionych produktów z powodów niezależnych od Usługodawcy. W takiej sytuacji Usługodawca zawiadamia Użytkowników poprzez informację w Serwisie.
 3. Usługodawca wybiera dla każdego projektu optymalną jego zdaniem technikę wykonania nadruku. Może się zdarzyć, że ten sam produkt zostanie wykonany inną techniką, ze względu na różnice w projekcie graficznym.
 4. Gotowy produkt (produkt z nadrukiem wzoru) może różnić się od poglądowego, zarówno wielkość jak i umiejscowienie nadruków może ulec zmianie. Projekty produktów w Serwisie są tylko poglądowe i serwis nie gwarantuje idealnego odwzorowania w oryginale (powodem mogą być ograniczone możliwości techniczne, różnice w wyglądzie poglądowym, różnice pomiędzy proporcjami i rozdzielczością poszczególnych ekranów komputerowych, a także różnice pomiędzy obrazem płaskim, a rzeczywistym). Usługodawca dochowa jednak należytej staranności, by gotowe produkty były jak najbardziej zbliżone do poglądowych.
 5. Nadruki, a w szczególności ich kolory mogą różnić się od poglądowych, różnice mogą wynikać z ograniczeń technicznych przy wykonywaniu nadruków (drukujemy w systemie CMYK i RGB w zależności od wykorzystywanej techniki), a także od ustawień kolorystycznych ekranów użytkowników. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby nadruki i ich kolory były jak najbardziej zbliżone do wersji poglądowej, a w sytuacjach nietypowych gdy pojawią się problemy z określeniem koloru, wykładnikiem przy produkcji będą kolory podstawowe.
 6. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest dokonanie zakupu przez Użytkownika produktu lub produktów w serwisie yoopure.com poprzez dodanie produktów do koszyka i przejście do ich realizacji.
 7. Użytkownik składając zamówienie w Serwisie, wyraża zgodę na dostarczenie dowodu zakupu w postaci faktury VAT drogą elektroniczną (plik PDF wysyłany na podany adres e-mail).
 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za zamówiony produkt.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz regulaminu sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia Użytkownik może zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

§ 9 System punktowy i honorarium za udzielenie licencji

 1. Każda sprzedaż produktów w utworzonych przez Użytkownika i widocznych w Profilu Użytkownika powoduje naliczenie na jego rzecz prowizji wyrażonej w złotówkach.
 2. Po przekroczeniu minimalnego progu – 100zł Użytkownik uzyskuje prawo do wypłaty honorarium za przeniesienie na rzecz Usługodawcy prawa do korzystania z graficznych i słowno-graficznych utworów, zamieszczonych na produktach oferowanych przez niego w serwisie internetowym yoopure.com (udzielenie licencji).
 3. Możliwe formy rozliczenia – osoba fizyczna lub firma.
 4. Warunkiem wypłaty honorarium za udzielenie licencji jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. poprawne wypełnienie danych do wypłaty w zakładce " Dane" w koncie użytkownika,
  2. złożenie mailowo na adres prawa@yoopure.com oświadczenia o przeniesieniu na rzecz Usługodawcy praw do korzystania z graficznych i słowno-graficznych utworów, zamieszczonych na wszelkich produktach oferowanych przez niego w serwisie internetowym,
  3. prawidłowe wystawienie przez Użytkownika, prowadzącego działalność gospodarczą, faktury oraz dostarczenie jej na adres pocztowy Usługodawcy,
  4. złożenie przez Użytkownika dyspozycji wypłaty honorarium.
 5. Termin wypłaty pierwszego honorarium wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury, względnie w terminie 14 dni od złożenia dyspozycji wypłaty.
 6. Honorarium, w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną, nie prowadzącego działalności gospodarczej, zostanie pomniejszona o zaliczkę na podatek dochodowym od osób fizycznych, naliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Honorarium będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w mailu wysłanym na adres prawa@yoopure.com.
 8. W razie powzięcia przez Usługodawcę wątpliwości co do zasadności wypłaty honorarium, może on wstrzymać się z jej realizacją i wezwać Użytkownika do złożenia stosownych wyjaśnień w terminie 14 dni. Brak odpowiedzi w zakreślonym wyżej terminie poczytuje się za cofnięcie przez Użytkownika żądania wypłaty honorarium.
 9. Prowizja jest naliczana Użytkownikowi w momencie otrzymania przez usługodawcę środków za sprzedany produkt, na którym znajdował się projekt graficzny stworzony przez Użytkownika.

§ 10 Prawa i obowiązki stron

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto w ramach serwisu yoopure.com pod warunkiem, że nie narusza ono zasad Regulaminu, a także praw osób trzecich.
 3. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.
 4. Użytkownik będący osobą fizyczną, który zawarł umowę sprzedaży produktu w ramach Serwisu, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni licząc od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: Aleksandrowicz Consulting Tymoteusz Aleksandrowicz, ul. Storczykowa 11/12, 30-612 Kraków. Przepis ten nie dotyczy produktów tworzonych na indywidualne zamówienie, w szczególności tych tworzonych przy pomocy Kreatora lub stworzonych przez innych użytkowników również przy pomocy Kreatora, do których zastosowanie ma ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, w szczególności rozdział 4 artykuł 38 ("Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:..."). Najważniejsza część tego artykułu z punktu widzenia produktów dostępnych w sklepie yoopure.com to podpunkt c)"w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;".
 5. W razie odstąpienia od umowy zgodnie z pkt 4 umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszty zwrotnego dostarczenia zakupionego przez użytkownika produktu, obciążają użytkownika, o ile odstąpienie od umowy nie zostało wywołane faktem, choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Usługodawcę świadczenia o właściwościach zamówionych przez Użytkownika.
 6. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Użytkownik o którym mowa w pkt 4 może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Użytkownik nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Użytkownika na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność produktu z umową jest nieistotna. Należy nadmienić, że przez produkt niezgodny z umową uznaje się produkt wadliwy lub wyraźnie inny aniżeli wynikałoby to z regulaminu tudzież opisu produktu. Usługodawca dokona należytych starań, aby produkt widoczny na ekranie monitora był możliwie bliski temu, który otrzymuje Użytkownik, ale należy pamiętać w szczególności o różnicach w kolorach pomiędzy widokiem na monitorze/ekranie Użytkownika, a kolorach rzeczywistych w druku i po przeniesieniu na dany produkt.
 7. Jeżeli sprzedany produkt ma wady, Użytkownik, który dokonał zakupu w ramach prowadzonej we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej, może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Użytkownik nie może od umowy odstąpić, jeżeli Usługodawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Usługodawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

 

 

§ 11 Prawa własności intelektualnej

 1. Użytkownik poprzez utworzenie projektu w Kreatorze z umieszczonym na nim wzorem graficznym lub słowno-graficznym, oświadcza, że :
  1. przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworów w postaci wzorów graficznych lub graficzno-słownych, które zamieścił w serwisie internetowym yoopure.com lub też uzyskał od osób uprawnionych wymagane zgody na ich rozpowszechnianie i udzielanie dalszych licencji.
  2. wzory graficzne lub graficzno-słowne umieszczane przez niego w serwisie yoopure.com stanowią przejaw jego własnej działalności twórczej i stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  3. wzory graficzne i graficzno-słowne umieszczane przez niego w serwisie yoopure.com nie naruszają praw osób trzecich.
 2. Użytkownik poprzez zamieszczenie w Sklepie Asortymentu z umieszczonym na nim wzorem graficznym i słowno-graficznym udziela Usługodawcy niewyłącznego, nieograniczonego terytorialnie prawa do korzystania z graficznych i słowno-graficznych utworów, zamieszczonych na wszelkich produktach oferowanych przez niego w serwisie internetowym yoopure.com (licencja) na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania określona techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie "b" powyżej- publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 3. Licencja, o której mowa w punkcie 2 powyżej zostaje udzielona na czas nieograniczony. Zasady naliczania i wypłaty honorarium za udzielenie przez Użytkownika licencji na rzecz Usługodawcy, regulują postanowienia § 9 niniejszego regulaminu. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych yoopure.com, w tym do logo "yoopure", a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Serwisie, przysługują Usługodawcy. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Usługodawcy za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Usługodawcy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez Użytkownika oświadczenia o którym mowa w § 11 ust. 1 niezgodnego z prawdą.

 

§ 12 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym, formalnym i prawnym.
 2. W razie ujawnienia się roszczeń osoby trzeciej w zakresie bezprawnego naruszania jej praw przez Użytkownika, zobowiązany jest on do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych potrzebnych do usunięcia skutków naruszeń.

§ 13 Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Tymoteusz Aleksandrowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Aleksandrowicz Consulting Tymoteusz Aleksandrowicz, ul. Storczykowa 11/12, 30-612 Kraków, NIP: 6431600363, zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w załączniku nr 1 do regulaminu. (Polityka Prywatności)
 2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

§ 14 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje na nieprawidłowości w świadczeniu usług na podstawie Regulaminu mogą zostać złożone:
  1. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: reklamacje@yoopure.com,
  2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:  Aleksandrowicz Consulting Tymoteusz Aleksandrowicz, ul. Storczykowa 11/12, 30-612 Kraków,
  3. Każda reklamacja powinna zawierać przynajmniej wskazanie imię i nazwisko lub numeru zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

 

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku:
  1. zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu serwisu,
  2. konieczności dostosowania działania serwisu i zapisów regulaminu do nowych przepisów prawa.
 2. O zamiarze zmiany regulaminu Usługodawca zawiadamia Użytkownika przesyłając treść nowego regulaminu na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 3. Zmiana regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania informacji o tej zmianie.
 4. Jeżeli Usługodawca otrzyma od Użytkownika, przed upływem terminu określonego w pkt 3., pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Serwisu yoopure.com będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 7. W przypadku sporów związanych z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Serwisu yoopure.com w których stroną, będzie przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, sądem właściwym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

 

Załącznik numer 1 - Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Aleksandrowicz Consulting Tymoteusz Aleksandrowicz, ul. Storczykowa 11/12, 30-612 Kraków, NIP: 6431600363, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 2. Usługodawca zbiera tylko te dane osobowe Użytkownika, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Usługodawcą a użytkownikiem. Dane zbierane są wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania usług świadczonych przez Usługodawcę.
 3. Usługobiorca wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w szczególności w/w dane mogą zostać przekazane w celu realizacji umowy operatorom systemów płatności, firmom kurierskim lub spedycyjnym.
 4. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi serwisu yoopure.com oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach yoopure.com. W przypadkach wskazanych w Regulaminie aktualne dane Użytkownika, o których mowa w zdaniu poprzednim będą udostępniane innym Użytkownikom, o ile i w zakresie, w jakim będzie to konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej w wyniku Transakcji. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
 5. W przypadku zapisania się przez Użytkownika do „Newslettera” , Usługodawca będzie przetwarzał jego dane osobowe w postaci wskazanego adresu e – mail w celu przesyłania ofert marketingowych wyłącznie za zgodą Użytkownika. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo do rezygnacji z otrzymywania w/w ofert marketingowych poprzez poinformowanie Usługodawcy o cofnięciu swojej zgody wysłane na adres siedziby Usługodawcy: Aleksandrowicz Consulting Tymoteusz Aleksandrowicz, ul. Storczykowa 11/12, 30-612 Kraków, bądź e – mailem na adres: biuro@yoopure.com
 6. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 7. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 8. W celu umożliwienia przesyłki zamówionych produktów, Usługodawca może przetwarzać także następujące dane osobowe usługobiorcy:
  1. nazwisko i imiona Usługobiorcy,
  2. adres do korespondencji,
  3. adresy elektroniczne Usługobiorcy,
  4. numer telefonu,
  5. PESEL
 9. W celu realizacji umów z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 10. Usługodawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu, zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Usługodawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo do udzielenia informacji przez Usługodawcę o treści przechowywanych danych dotyczących użytkownika, oraz prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych użytkownika. W celu realizacji powyższych uprawnień Usługodawca prosi o kontakt pod adresem e – mail: biuro@yoopure.com
 12. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Usługodawca usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas logowania i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby organów ścigania oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
 13. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez firmę Aleksandrowicz Consulting Tymoteusz Aleksandrowicz z siedzibą w Krakowie i za zgodą Użytkownika.
 14. W przypadku uzyskania przez firmę Aleksandrowicz Consulting Tymoteusz Aleksandrowicz z siedzibą w Krakowie wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług yoopure.com niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, firma Aleksandrowicz Consulting Tymoteusz Aleksandrowicz z siedzibą w Krakowie może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości
 15. Firma Aleksandrowicz Consulting Tymoteusz Aleksandrowicz z siedzibą w Krakowie zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdyż Firma Aleksandrowicz Consulting Tymoteusz Aleksandrowicz  siedzibą w Krakowie zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez firmę Aleksandrowicz Consulting Tymoteusz Aleksandrowicz z siedzibą w Krakowie danych osobowych innemu niż firma Aleksandrowicz Consulting Tymoteusz Aleksandrowicz z siedzibą w Krakowie administratorowi danych.
 16. Firma Aleksandrowicz Consulting Tymoteusz Aleksandrowicz z siedzibą w Krakowie zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Firma Aleksandrowicz Consulting Tymoteusz Aleksandrowicz z siedzibą w Krakowie zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Firma Aleksandrowicz Consulting Tymoteusz Aleksandrowicz z siedzibą w Krakowie może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec firmy Aleksandrowicz Consulting Tymoteusz Aleksandrowicz z siedzibą w Krakowie lub też firma Aleksandrowicz Consulting Tymoteusz Aleksandrowicz z siedzibą w Krakowie utrwali wiadomość, że Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem na serwisie yoopure.com naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 17. Firma Aleksandrowicz Consulting Tymoteusz Aleksandrowicz z siedzibą w Krakowie stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisu yoopure.com. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Plików Cookies (Polityka Cookies) dostępna ze strony głównej yoopure.com.